Stagecontract

Als je jouw stage regelt via StageMax, dan bieden we je een standaard stagecontract aan dat je kan gebruiken als overeenkomst met het stagebedrijf. Meestal kan je dit contract al opstellen als je weet dat je mag stage lopen, ook al zit er geruime tijd tussen het moment waarop je bent aangenomen en de datum dat je gaat starten.


 

Gegevens onderwijsinstelling

 

Naam onderwijsinstelling:

Naam stagecoördinator:

Adres:

Postcode:

Plaats:


 

Gegevens student

 

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Studentnummer:

Opleiding:


 

Gegevens stagegever

 

Bedrijfsnaam:

Naam stagecoördinator:

Adres:

Postcode:

Plaats:

 


komen het volgende overeen:

 

Artikel 1: Aanwijzing stagebegeleider en stagedocent

 

Stagegever benoemt als stagebegeleider:

Naam/adres/telefoon                                                                                                      

                                                                                                                                 

als stagedocent(en) van de Faculteit zal optreden:

Naam/adres/kamer/telefoon   

 

Artikel 2: Duur van de stage 

 

De stageperiode loopt van ….................. tot …....................... met uitzondering van de dagen of dagdelen dat er in de stagebiedende organisatie niet wordt gewerkt.

 

De stage betreft ….. dagen per week.

 

Artikel 3: Onderwijskundige inhoud van de stage

 

Het stageprogramma zal de stagiair in staat stellen praktische ervaring op te doen op het terrein van:

 

.................................................................................................

in de volgende afdelingen .................................................................................................

 

Artikel 4: Vergoedingen

 

4.1 Stagevergoeding

De stagiair ontvangt een/geen* stagevergoeding.

Deze bedraagt €         (bruto/netto*) per dag/week/maand; de stagiair heeft wel/geen aanspraak op een vakantie uitkering. 

 

Op de stagevergoeding worden de gebruikelijke premies voor de sociale verzekering ingehouden, uitgezonderd de premie WW, voor zover de vergoeding uitgaat boven een onkostenvergoeding.

 

De stagecoördinator is niet aansprakelijk voor de door de stagiair i v m  de stage gemaakte

kosten, ook niet in geval de stage in het buitenland plaatsvindt.

 

4.2 Reiskostenvergoeding

De stagiair ontvangt een/geen* reiskostenvergoeding.

Deze bedraagt €         (bruto/netto*) per dag/week/maand.

 


Artikel 5: Verzekering/aansprakelijkheid

 

1   De stagegever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade, welke de stagiair zelf mocht lijden tijdens of in verband met zijn aanwezigheid bij de stagegever danwel bij de uitvoering van zijn werkzaamheden, behalve voor zover dit letsel of deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de stagegever of diens personeel.

2    De wettelijke aansprakelijkheid van de stagiair jegens de stagegever is meeverzekerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van …........................................ (naam onderwijsinstelling)*

 

* controleer of jij als stagiair valt onder de aansprakelijkheidsverzekering van jouw onderwijsinstelling.

 

Artikel 6: Werktijden en gewoon verlof

 

Als uitgangspunt geldt een werkweek van …. uur per week.  De dagelijkse leertijd van de stagiair valt samen met de arbeidstijden die gelden voor het personeel van de stagegever, tenzij anders is overeengekomen; derhalve zal de stagiair aanwezig zijn van

                   uur tot                    uur

 

De stagiair heeft recht op verlof in verband met de zogeheten terugkom dagen. Het gaat in dit geval om ….... verlofdagen in totaal.

 

Artikel 7: Werkterrein van de stagiair

 

De stagiair zal buiten het kader van het stageprogramma zoals in artikel 3 van deze overeenkomst omschreven, geen activiteiten bij de stagegever verrichten, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 8: Nakoming algemene voorschriften en aanwijzingen van de stagegever

 

De stagiair zal in het belang van orde, veiligheid en gezondheid gegeven gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen, zoals deze voor het personeel van stagegever van toepassing zijn, in acht nemen.

 

Artikel 9: Ziekte en extra verlof

 

1   Bij ziekte verwittigt de stagiair de stagebegeleider danwel de administratie van de stagegever en meldt dat tevens bij de stagedocent.

 

2   Verzoeken om extra verlof kunnen slechts worden toegestaan door de stagebegeleider in

overleg met de stagedocent.

 

Artikel 10: Geheimhouding

 

De stagiair is verplicht geheim te houden datgene wat hem/haar in de stage onder geheimhouding wordt toevertrouwd, en ook de informatie die hem/haar ter beschikking komt en waarvan hij/zij het vertrouwelijk karakter behoort te begrijpen

Schriftelijke stageverslagen worden voor indiening bij de stagedocent ter goedkeuring aangeboden aan de stagebegeleider

 

Artikel 11: Auteursrecht

 

1  Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, berust het auteursrecht op de resultaten van de stage bij de stagiair.

2   Zowel de stagegever als …................................. (naam onderwijsinstelling) zijn gerechtigd de resultaten van de stage voor intern gebruik aan te wenden.

 

Artikel 12: geschillen stagiaires

 

1   Bij problemen tijdens de stage richt de stagiair zich allereerst tot de stagebegeleider.

2   Geschillen tussen de stagiair en de stagebegeleider worden voorgelegd aan de stagedocent.

3   Indien de stagebegeleider, de stagedocent en de stagiair niet tot een oplossing kunnen

komen, wordt het geschil voorgelegd aan de facultaire stagecoördinator en de directie van de stagegever (danwel aan een door laatstgenoemde aan te wijzen functionaris).

 


Artikel 13: einde en beeindiging stage

 

1   Een stage eindigt:

 

a    aan het einde van de in artikel 2 overeengekomen periode;

b    zodra de stagiair niet meer als student ingeschreven staat bij de eigen onderwijsinstelling; 

c   bij onderling goedvinden van partijen;

d  bij overlijden van de stagiair of stagegever Indien de stagegever rechtspersoonlijkheid bezit bij faillissement of ontbinding.

 

2   De stagegever is gerechtigd, gehoord de stagebegeleider en de betrokken student, deze overeenkomst terstond te beeindigen:

 

a    indien de stagiair naar het oordeel van stagegever de voorschriften of aanwijzingen van de stagebegeleider niet opvolgt;

b    indien de stagiair zijn geheimhoudingsplicht ex artikel 10 jegens de stagegever niet nakomt;

c    indien de stagiair zich anderszins zodanig gedraagt dat van de stagegever redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat hij zijn medewerking aan de stage blijft verlenen;

d    indien de stagegever om hem moverende redenen redelijkerwijs niet in staat is te achten

nog langer een stageplaats aan te bieden.

 

Van een beslissing als gemeld onder a t/m d geeft de stagegever door tussenkomst van de stagebegeleider onverwijld kennis aan de stagedocent

 

3   Stagecoördinator is gerechtigd, gehoord de stagedocent en de betrokken student, deze overeenkomst terstond te beeindigen en de stagiair terug te trekken, indien naar het oordeel van de stagecoördinator de stage niet verloopt overeenkomstig het stageprogramma danwel van de student redelijkerwijs niet gevraagd kan worden zijn stage bij de stagegever voort te zetten  Van een dergelijke beslissing stelt de stagecoördinator door tussenkomst van de stagedocent onverwijld de stagebegeleider in kennis.

Welkom

Download onze whitepaper

Bent u op zoek naar meer informatie over stagiairs, afstudeerders of starters binnen uw vakgebied? Download dan gratis onze whitepaper.
Naam:
Bedrijfsnaam:
Telefoon:
E-mailadres:
Vakgebied:

Inloggen

Log in met je e-mailadres en wachtwoord, of maak gratis een account aan.

Wachtwoord vergeten

Vul je e-mailadres in en ontvang
een nieuw wachtwoord in je e-mailbox.